[เวลาคงเหลือในระบบ : 00:00 นาที]

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.ร.

* พิมพ์ชื่อหน่วยงานบางส่วนเพื่อค้นหาหน่วยงานที่ต้องการ
ลำดับ รอบที่ วันที่สิ้นสุดการรายงาน